Поточна діяльність | Охорона праці
Охорона праці

Всеукраїнський портал з питань охорони праці  http://www.dnop.com.ua/

Положення
про адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навчальному закладі

Адміністративно-громадський контроль з охорони праці – це спільний контроль адміністрації школи і профспілкової організації за станом охорони праці.

З метою систематичного дотримання вимог законодавства з охорони праці вводиться трьохступенева система контролю:

І ступінь – вчителі-предметники щоденно до початку навчання перевіряють стан робочих місць учнів, справність обладнання, пристосувань та інструментів, виявляють відхилення від вимог техніки безпеки, виробничої санітарії та інших правил охорони праці. Недоліки, які можуть бути ліквідовані, ліквідовуються негайно, а інші записуються в журналі обліку адміністративно-громадського контролю, де вказується термін їх ліквідації.

Учитель веде контроль за дотримання безпечних прийомів праці на своїй ділянці роботи і слідкує за використанням учнями в процесі роботи спецодягу, захисних пристосувань (окуляри та ін.).

Учитель у процесі спостереження за ходом роботи у випадку порушень правил техніки безпеки учнями проводить інструктаж з порушниками правил та вимог інструкцій з охорони праці, робить у спеціальному журналі письмові попередження, а до злісних порушників дисципліни та правил техніки безпеки застосовує заходи дисциплінарного впливу. Вчителі ведуть щоденний облік всіх нещасних випадків, опрацьовують профілактичні заходи.

ІІ ступінь – завідуючі кабінетами, лабораторіями, виконуючі обов’язки майстра шкільної майстерні, завідуючі навчально-виробничими майстернями, заступники директора з навчально-виховної та адміністративно-господарської роботи, голова комісії з охорони праці (громадський інспектор) один раз на тиждень перевіряють стан справ з охорони праці і техніки безпеки в кабінетах, майстернях, спортзалах та інших навчально-виробничих ділянках і один раз на місяць звітуються перед директором школи і головою МК профспілки.

ІІІ ступінь – директор школи, голова профкому, громадський інспектор, відповідальний за електро- та пожежну безпеку, заступник директора, який відповідає за організацію роботи з безпеки життєдіяльності один раз на місяць контролюють стан охорони праці.

Керівник навчального закладу і голова профкому щоквартально проводять перевірку виконання угоди про проведення заходів з покращення умов праці та навчання, підбивають підсумки огляду-конкурсу з охорони праці.

Результати перевірки обговорюють на виробничих нарадах, профспілкових зборах, спільних засіданнях адміністрації і місцевкому профспілки школи, заслуховують відповідальних осіб за дотримання вимог охорони праці у всіх структурних підрозділах школи.

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці школи створюється відповідно до Закону України "Про охорону праці" для здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці.

1.2. В школі за участю адміністрації, трудового колективу та профспілки опрацьовується Положення про роботу уповноважених трудового колективу з питань охорони праці, яке затверджується на загальних зборах трудового колективу..

1.3. Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці (далі - уповноважені з питань охорони праці) обираються простою більшістю голосів на загальних зборах колективу школи відкритим голосуванням з числа досвідчених та ініціативних

працівників на строк дії повноважень органу самоврядування трудового колективу.

Уповноваженим з питань охорони праці не може бути обраний працівник, який згідно з посадовими обов'язками відповідає за організацію безпечних та нешкідливих умов праці.

1.4. Чисельність уповноважених з питань охорони праці визначається рішенням загальних зборів трудового колективу залежно від конкретних умов виробництва та необхідності забезпечення безперервного громадського контролю за станом безпеки

та умов праці.

1.5. Уповноважені з питань охорони праці в місячний термін після обрання за рахунок власника проходять навчання з питань охорони праці відповідно до програми, розробленої службою охорони праці підприємства, погодженої з органом самоврядування колективу та профспілкою і затвердженої директором школи.

1.6. У своїй діяльності уповноважені з питань охорони праці керуються законодавством про працю, міжгалузевими і галузевими нормативними актами про охорону праці, Законом України "Про загальну середню освіту", статутом школи, даним Положенням.

1.7. Уповноважені з питань охорони праці виконують свої обов'язки, як правило, в період навчально-виховного процесу.

У разі залучення до перевірок стану безпеки і умов праці посадовими особами, уповноважений звільняється від основної роботи на передбачений колективним договором строк із збереженням за ним середнього заробітку.

18. Адміністрація школи за свій рахунок забезпечує уповноважених з питань охорони праці правилами, інструкціями, іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань охорони праці.

1.9. Методичне керівництво роботою уповноважених з питань охорони праці здійснює орган самоврядування трудового колективу, а також за погодженням адміністрації, трудового колективу і профспілки - служба охорони праці підприємства.

Уповноважені з питань охорони праці співпрацюють з комісією з питань охорони праці підприємства.

1.10. Уповноважений з питань охорони праці може бути одночасно і представником профспілки з цих питань.

1.11. Уповноважені з питань охорони праці при виконанні своїх функцій взаємодіють з робітниками школи, спеціалістами служби охорони праці підприємства, посадовими особами органів державного нагляду за охороною праці, представниками профспілки.

1.12. Уповноважені з питань охорони праці не рідше одного разу на рік звітують про свою роботу на загальних зборах трудового колективу, котрим вони обрані.

1.13. Уповноважені з питань охорони праці за активну та сумлінну роботу, яка сприяла запобіганню травматизму, професійним захворюванням та аваріям, поліпшенню умов і безпеки праці на робочих місцях, можуть бути матеріально заохочені відповідно до статуту підприємства та колективного договору.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНИХ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

2.1. Уповноважені з питань охорони праці з метою створення безпечних і нешкідливих умов праці в період навчально-виховного процесу, оперативного усунення виявлених порушень здійснюють контроль за:

2.1.1. відповідністю законодавству про охорону праці:

- умов праці на робочих місцях, безпеки технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування , проходів, шляхів евакуації та запасних виходів, а також санітарно-побутових умов;

- діючого режиму праці і відпочинку;

- використання праці жінок та неповнолітніх;

- пільг і компенсацій, що надаються працівникам за роботу з важкими та шкідливими умовами праці;

- відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я або заподіяння моральної шкоди;

- проведення навчання, інструктажів та перевірки знань працівників з охорони праці;

- проходження працівниками попереднього і періодичних медичних оглядів;

2.1.2. забезпечення працівників інструкціями, положеннями з охорони праці, що діють в межах підприємства, та додержанням працівниками в процесі роботи вимог цих нормативних актів;

2.1.3. своєчасним і правильним розслідуванням, документальним оформленням та обліком нещасних випадків та професійних захворювань;

2.1.4. виконанням наказів, розпоряджень, заходів з питань охорони праці, в тому числі заходів по усуненню причин нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, визначених у актах розслідування;

2.1.5. використанням фонду охорони праці підприємства за його призначенням;

2.1.6. наявністю і станом наочних засобів пропаганди та інформації з питань охорони праці на підприємстві.

2.2. Уповноважені з питань охорони праці негайно повідомляють директора школи про будь-який нещасний випадок чи ушкодження здоров'я, які сталися з працівником

в процесі роботи чи у зв'язку з нею, та надають допомогу потерпілому.

2.3. Уповноважені з питань охорони праці беруть участь у:

2.3.1. розробленні розділу "Охорона праці" в колективному договорі, комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, усунення причин, що призводять до нещасних випадків і професійних захворювань;

2.3.2. роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативним актам про охорону праці;

2.3.3. розслідуванні професійних захворювань та нещасних випадків на виробництві, якщо потерпілий не є членом профспілки;

2.3.4. вирішенні питання про зниження розміру одноразової допомоги потерпілому від нещасного випадку у разі невиконання працівником вимог нормативних актів про охорону праці;

2.3.5. розгляді, при необхідності, посадовими особами листів, заяв та скарг з питань охорони праці працівників відповідного трудового колективу;

2.3.6. підготовці та проведенні громадських оглядів, конкурсів, рейдів з питань охорони праці.

3. ПРАВА УПОВНОВАЖЕНИХ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

3.1. Уповноважені з питань охорони праці мають право:

3.1.1. безперешкодно перевіряти стан безпеки і гігієни праці, додержання працівниками нормативних актів з охорони праці на об'єктах підприємства чи виробничого підрозділу, колектив якого його обрав;

3.1.2. вносити в спеціально заведену для цього книгу обов'язкові для розгляду адміністрації школи пропозиції щодо усунення виявлених порушень нормативних актів з охорони праці, здійснювати контроль за реалізацією цих пропозицій;

3.1.3. вимагати від працівників школи припинення роботи на робочому місці у разі

створення загрози життю або здоров'ю працюючих;

3.1.4. вносити пропозиції про притягнення до відповідальності працівників, які порушують нормативні акти про охорону праці;

3.1.5. брати участь у перевірках стану безпеки і умов праці, які проводяться посадовими особами органів державного нагляду і громадського контролю за охороною праці, місцевих органів державної виконавчої влади;

3.1.6. бути обраними до складу комісії з питань охорони праці підприємства;

4. ГАРАНТІЇ ПРАВ ТА ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНИХ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

4.1. Гарантії для уповноважених з питань охорони праці щодо увільнення їх від роботи з ініціативи власника або притягнення до дисциплінарної і матеріальної відповідальності передбачаються у колективному договорі.

4.2. Особи, які створюють перешкоди для діяльності уповноважених з питань охорони праці, несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством України.

4.3. Уповноважений з питань охорони праці може бути відкликаний до закінчення терміну своїх повноважень у разі незадовільного їх виконання тільки за рішенням загальних зборів трудового колективу, котрим його було обрано.

ПЕРЕЛІК

основних нормативно-правових актів щодо безпеки життєдіяльності та охорони праці.

 

Кодексу законів про працю України (Закон № 322-VIII від 10.12.1971 р.);

Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХП;

Закон України «Про колективні договори і угоди» №3357-12 від 01.07.93;

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 р. №1105;

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» від 31 серпня 2001 р. № 616; зареєстровано в Мін'юсті 28 грудня 2001 р. за № 1093/6284; зі змінами від 07.10.2013р. №1365

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 30 листопада 2011 р. № 1232;

Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків невиробничого характеру» від 22 березня 2001 р. № 270;

Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці і соціальної політики України «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» від 9 січня 1998 р. № 4; зареєстровано в Мін'юсті 10 лютого 1998 р. за № 93/2533; НПАОП 40.1-1.21-98;

Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці і соціальної політики України «Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці» від 29 січня 1998 р. № 9; зареєстровано в Мін'юсті 7 квітня 1998 р. за № 226/2666; НПАОП 0.00-4.15-98;

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України» від 15 серпня 2016 р. № 974; зареєстровано в Мін'юсті 08 вересня 2016  р. за № 1229/29359;

Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України«Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів» від 16 липня 2012 р. № 992;

Наказ Міністерства освіти і науки України «Правила безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах» від 15 листопада 2010 р. № 1085;

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації» від 21 серпня 2000 р. № 213; зареєстровано в Мін'юсті 15 листопада 2000 р. за № 82375044; НПАОП 80.0-1.09-00;

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах» від 1 серпня 2001 р. № 563; зареєстровано в Мін'юсті 20 листопада 2001 р. за № 969/6160;

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці «Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти»від 16 березня 2004 р. № 81; зареєстровано в Мін'юсті 17 травня 2004 р. за № 620/9219; НПАОП 80.0-1.12-04;

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці «Про затвердження Типового положення про службу охорони праці» від 15 листопада 2004 р. № 255; зареєстровано в Мін'юсті 1 грудня 2004 р. за № 1526/10125; НПАОП 0.00-4.21-04;

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою» від 26 січня 2005 р. № 15; зареєстровано в Мін'юсті 15 лютого 2005 р. за № 231/10511; НПАОП 0.00-4.12- 05;

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» від 18 квітня 2006 р. № 304; зареєстровано в Мін'юсті 7 липня 2006 р. за № 806/12680;

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти» від 13 серпня 2007 р. № 730; зареєстровано в Мін'юсті 29 серпня 2007 р. за № 990/14257;

 

 

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Правил безпеки під час проведёння занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах» від 1 червня 2010 р. № 521; зареєстровано в Мін'юсті 9 серпня 2010 р. за № 651/17946;

ДСанПІН 5.5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми .влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу».

ДСанПіН «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей», затверджених наказом МОЗ України від 01.08.2013 р. № 678.

Приєднані документи
Переглядів: 1532
Дата публікації: 14:40 02.04.2020
Директор

Войлокова Вікторія Миколаївна

Анонс подій
Подій не заплановано
Стаття 30.Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти
Номенклатура справСтатутСтруктура та органи управління Кам’янською гімназієюКадровий склад гімназіїОсвітні програмиТериторія обслуговування, закріплена за закладом освітиЛіцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освітиМова освітнього процесуВакантні посадиМатеріально-технічне забезпечення закладу освітиРезультати моніторингу якості освітиРічний звіт про діяльність закладу освітиУмови доступності закладу освіти для людей з особливими освітніми потребамиДодаткові освітні послугиШтатний розписФінансова звітністьКошторис відділу освіти, молоді та спортуПлан асигнуваньЗапобігання та протидія булінгуНормативно-правова база доступу до публічної інформаціїВиписка з Єдиного державного реєструВибір та замовлення підручниківАтестація Кам’янського закладу освітиЗвернення громадянКнижковий фондНавчально-методична роботаПорядок зарахування, відрахування та переведення учнівПротоколиФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬНакази про зарахування до 1 класу
Дошкільний підрозділ
Інформація для випускників
Пошук