Інформація про антибулінгову політику

СХВАЛЕНО

педагогічною радою

Протокол №    від  «  »______2020року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Тимчасово виконуюча обов’язки директора  гімназії

_______      М.М. Сампір

 

 

 

 

 

АНТИБУЛІНГОВА  ПОЛІТИКА

ВСТУП

Основним завданням сучасної школи, що підтверджується й поширюється Міністерством освіти і науки України та Міжнародною організацією ЮНІСЕФ є створення нового освітнього простору, головними засадами якого є створення безпечного навчального середовища, а також  забезпечення прав, свобод та інтересів дітей.  Концепція «Нова українська школа» (НУШ) вимагає реформування існуючого алгоритму розвивальної, корекційної та профілактичної роботи, адже дуже часто в освітніх закладах  постає проблема булінгу та порушення норм поведінки учнями, що не дозволяє в повному обсязі досягти поставлених демократичних орієнтирів. Важливою умовою ефективності роботи працівників психологічної служби є розставлення пріоритетів та цілей, викладених комітетом ООН:

 • взаєморозуміння;
 • взаємоповага;
 • дружня атмосфера;
 • пріоритет прав людини;
 • толерантність;
 • постійний розвиток;
 • активна життєва позиція;
 • здоровий спосіб життя;
 • людяність;
 • порядність;
 • повага до приватного життя;
 • мир;
 • єдина країна.

З огляду на те, що створення концепції нового освітнього простору є надзвичайно складним завданням, пропонуємо створити «Кодекс безпечного освітнього середовища» ( КБОС), згідно положень та принципів УГОДИ, яка регулює стосунки між усіма учасниками освітнього процесу.

Головною метою КБОС у закладі є навчання дітей і дорослих безпечній взаємодії в освітньому процесі, а також захист дітей від насильства та зловживань з боку однолітків і дорослих (батьків, опікунів або працівників навчальних закладів).

Розділ І

ЗАВДАННЯ КБОС

Маючи на меті створити безпечний освітній простір, необхідно чітко сформулювати та зазначити завдання, які  регламентують засади КОДЕКСУ.

Аналізуючи питання безпечного освітнього середовища бьули визначені основні завдання КОДЕКСУ в гімназії:

 1. Визначити поняття «булінгу» та його види; виявити чинники, які перешкоджають безпеці учасників освітнього процесу; 
 2. Відпрацювати систему узгоджених поглядів і уявлень учнів, педагогів, психолога, батьків на освітнє середовище школи;
 3. Обґрунтувати умови організації безпечного освітнього середовища та вимоги (критерії) до його ефективної організації для кожного учасника освітнього процесу згідно УГОДИ;
 4. Скласти доступний алгоритм реагування та протидії булінгу;
 5. Сформулювати конкретні рекомендації учням, педагогічним працівникам, адміністрації школи, батькам щодо організації безпечного середовища в навчальному закладі.

Розділ ІІ

БУЛІНГ

Булінг (знущання, цькування, залякування) – це зарозуміла, образлива поведінка, пов'язана з дисбалансом влади, авторитету або сили. Булінг проявляється в багатьох формах: є вербальна, фізична, соціальна форми булінгу, а також кіберзалякування.

Стаття 1. Вербальний булінг

Словесне знущання або залякування за допомогою образливих слів, яке включає в себе постійні образи, погрози й неповажні коментарі про кого-небудь (про зовнішній вигляд, релігію, етнічну приналежність, інвалідність, особливості стилю одягу і т. п.).

Стаття 2. Фізичний булінг

Фізичне залякування або булінг за допомогою агресивного фізичного залякування полягає в багаторазово повторюваних ударах, стусанах, підніжках, блокуванні, поштовхах і дотиках небажаним і неналежним чином.

Стаття 3. Соціальний булінг

Соціальне залякування або булінг із застосуванням тактики ізоляції припускає, що когось навмисно не допускають до участі в роботі групи, трапеза це за обіднім столом, гра, заняття спортом чи громадська діяльність.

Стаття 4. Кіберзалякування

Кіберзалякування (кібернасильство) або булінг у кіберпросторі полягає у звинуваченні когось з використанням образливих слів, брехні та неправдивих чуток за допомогою електронної пошти, текстових повідомлень і повідомлень у соціальних мережах. Сексистські, расистські та подібні їм повідомлення створюють ворожу атмосферу, навіть якщо не спрямовані безпосередньо на дитину.

Розділ ІІІ

РЕАГУВАННЯ ТА ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ

Правила, що регулюють відносини між адміністрацією гімназії, педагогічним колективом, здобувачами освіти, батьками та місцевою громадою.

ПОРЯДОК

подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв

про випадки булінгу (цькуванню) в гімназії

Загальні питання

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

2. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькуванню).

3. Заявниками можуть бути здобувачі освіти, їх батьки/законні представники,

працівники та педагогічні працівники гімназії та інші особи.

4. Заявник забезпечує достовірність та повноту наданої інформації.

5. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

 1. систематичність (повторюваність) діяння;
 2. наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);
 3. дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Подання заяви про випадки булінгу (цькуванню)

1.  Здобувачі освіти, працівники та педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого стали, або підозрюють його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб зобов’язані повідомляти директору гімназії.

2.  Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу(цькування)

здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв про випадки булінгу (цькування)  (далі – Заява).

3.  Заяви, що надійшли на електронну пошту гімназії отримує секретар-друкарка, яка зобов’язана терміново повідомити керівника закладу та відповідальну особу.

4.  Прийом та реєстрацію поданих Заяв здійснює відповідальна особа, а в разі її відсутності – особисто директор гімназії або його заступник.

5.  Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування).

6.  Форма та примірний зміст Заяви оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

7.  Датою подання заяв є дата їх прийняття.

8.  Розгляд Заяв здійснює директор гімназії з дотриманням конфіденційності.

Відповідальна особа

1.  Відповідальною особою призначається працівник гімназії з числа педагогічних працівників.

2.  До функцій відповідальної особи відноситься прийом та реєстрація Заяв, повідомлення директора гімназії.

3.  Відповідальна особа призначається наказом директора гімназії.

4.  Інформація про відповідальну особу та її контактний телефон оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування)

1.  За результатами розгляду Заяви директор гімназії видає рішення про проведення розслідування випадків булінгу (цькування) із визначенням уповноважених осіб.

2.  З метою розслідування випадків булінгу (цькування) уповноважені особи мають право вимагати письмові пояснення та матеріали у сторін.

3.  Для прийняття рішення за результатами розслідування директор гімназії створює комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) та скликає засідання.

4.  Комісія створюється наказом директора гімназії.

5.  До складу комісії можуть входити педагогічні працівники (у томі числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, директор гімназії та інші заінтересовані особи.

6.  Комісія у своїй діяльності керується законодавством України та іншими нормативними актами.

7.  Якщо Комісія визначила, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то директор гімназії зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей.

8.  У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що директор гімназії  має повідомити постраждалого.

9.  Рішення Комісії приймаються більшістю її членів та реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

10.  Потерпілий чи його/її представник можуть звертатися відразу до уповноважених органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службу у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).

11.  Батьки зобов’язані виконувати рішення та рекомендації Комісії.

Терміни подання та розгляду Заяв

1. Заявники зобов’язані терміново повідомляти керівнику закладу про випадки булінгу (цькування), а також подати Заяву.

2. Рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб видається протягом 1 робочого дня з дати подання Заяви.

3. Розслідування випадків булінгу (цькування) уповноваженими особами здійснюється протягом 3 робочих днів з дати видання рішення про проведення розслідування.

4. За результатами розслідування протягом 1 робочих дня створюється Комісія та призначається її засідання на визначену дату але не пізніше чим через 3 робочих дні після створення Комісії.

5. Директор гімназії зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей про кваліфікований Комісією випадок булінгу (цькування) протягом одного дня.

                           Реагування на доведені випадки булінгу

1. На основі рішення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування), яка кваліфікувала випадок як булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, директор гімназії:

- повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

- забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування) (далі – Заходи).

2.  Заходи здійснюються заступником директора з виховної роботи у взаємодії з практичним психологом гімназії  та затверджуються директором закладу.

3. З метою виконання Заходів можна запроваджувати консультаційні години у практичного психолога, створювати скриньки довіри, оприлюднювати телефони довіри.

Відповідальність осіб причетних до булінгу (цькування)

1. Відповідальність за булінг (цькування) встановлена статтею 173 п.4 Кодексу України про адміністративні правопорушення такого змісту:

«Стаття 173 п.4» . Булінг (цькування) учасника освітнього процесу.

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, - тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, - тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Неповідомлення директором закладу уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку.

Розділ IV

АЛГОРИТМ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ БУЛІНГУ

 1. Ознайомлення учасників освітнього  процесу з нормативно- правовою базою та регулюючими документами щодо превенції проблеми насилля в освітньому середовищі.
 2. Проведення зустрічей, круглих столів, семінарів, тренінгів із залученням  представників  правоохоронних органів, служб соціального захисту, медичних установ та інших зацікавлених організацій.
 3. Запровадження програми правових знань у формі гурткової, факультативної роботи.
 4. Організація роботи гуртків, факультативів із психології.
 5. Створення інформаційних куточків для учнів із переліком організацій, до яких можна звернутися у ситуації насилля та правопорушень.
 6. Ознайомлення учителів і дітей з інформацією про прояви насильства та його наслідки.
 7. Батьківські збори –це форма організації спільної діяльності батьків, учителів, практичного психолога та соціального педагога, яка передбачає їх спілкування з метою обговорення актуальних питань  навчання і виховання, ухвалення рішень.
 8. Консультації - форма роботи з батьками, яка передбачає надання фахівцями психологічної служби допомоги батькам із різних проблем родинного виховання.
 9. Педагогічний консиліум - форма спілкування учнів, учителів, фахівців психологічної служби навчального закладу та батьків, метою якої є цілісне, різнобічне вивчення особистості учня, вироблення єдиної педагогічної позиції; визначення головних напрямів удосконалення виховного процесу зусиллями вчителів, батьків, самого учня; тренінги спілкування, методики оволодіння аутотренінгом.
 10.  Для успішного попередження та протидії насильству треба проводити заняття з навчання навичок ефективного спілкування та мирного розв’язання конфліктів.

Розділ V

МОНІТОРИНГ КБОС

Моніторинг  за реалізацією антибулінгової політики

 1. Директор  гімназії  призначає уповноважену особу за реалізацію антибулінгової політики
 2. Призначена особа відповідає за реалізацією антибулінгової політики, реагування на будь-які сигнали щодо його порушення, а також за внесення пропозицій стосовно внесення змін до антибулінгової політики.
 3. Кожні півроку відповідальна особа повинна проводити загальний моніторинг рівня виконання вимог антибулінгової політики працівниками гімназії. Зразок анкети для проведення моніторингу наведено в Додатку .
 4. Під час проведення такого загального моніторингу працівники гімназії можуть подавати пропозиції стосовно внесення змін до антибулінгової політики та повідомляти про порушення її вимог на території гімназії.
 5. На основі результатів анкет працівників гімназії відповідальна особа    має підготувати звіт та передати його директору гімназії.

Враховуючи результати моніторингу, директор гімназії повинен внести необхідні зміни до  антибулінгової політики та повідомити про них працівників гімназії.  

Функціональні обов’язки відповідального

за моніторинг дотримання положень КБОС

 1. Отримання повідомлень про ризики для дітей і реагування на них;
 2. Проведення не рідше ніж один раз на рік загального моніторингу рівня виконання вимог КБОС та реагування на будь-які сигнали щодо його порушення. Для цього можна використовувати метод анкетування, опитування тощо (зразок додається). Під час проведення такого загального моніторингу працівники гімназії мають змогу подавати пропозиції щодо внесення змін до КБОС та повідомляти про порушення його вимог на території закладу;
 3. Надання пропозицій щодо внесення можливих змін у КБОС;
 4. Підготовка звіту за результатами анкет працівників гімназії та подання його директору гімназії. Враховуючи результати моніторингу, директор гімназії повинен внести необхідні зміни до КБОС та повідомити про них працівникам;
 5. Консультування працівників гімназії щодо конкретних випадків порушення безпеки дитини;
 6. Роз’яснення у разі потреби батькам, дітям положень КБОС, надання інформації щодо їх змін;
 7. Інформування (у разі потреби) про випадки порушення безпеки дитини (ризики, загрози, насильство) компетентних установ, таких як поліція (шкільні офіцери поліції), соціальні служби.

Показники виконання вимог антибулінгової політики

Гімназія запровадила та виконує  антибулінгову політику.

1. У гімназії запроваджено реалізацію антибулінгової політики, яка містить принципи захисту дітей від насильства.

2. Стратегія і відповідні принципи захисту дітей дотримуються всіма працівниками гімназії, включно з волонтерамита практикантами.

3.  Стратегія визначає такі питання:

• порядок повідомлення та втручання, де поетапно зазначено, що слід робити, коли дитина стала жертвою насильства або її безпеці загрожують незнайомі люди, члени родини чи працівники гімназії;

• правила захисту особистих даних, які визначають методи збереження та поширення інформації про дітей;

• правила захисту зображень дітей, які визначають, як можна знімати дітей на фото або відео та поширювати їх зображення;

• правила доступу дітей до мережі Інтернет і їх захисту від шкідливих матеріалів, розміщених у ній, включно з призначенням особи або осіб, відповідальних за нагляд за безпечним використанням комп’ютерної мережі.

• принципи безпечних відносин між працівниками гімназіїта дітьми, включно з повним описом поведінки, яка є неприйнятною при спілкуванні з дітьми.

4. Директором гімназії призначено особу, відповідальну за реалізацію антібулінгової політики, при цьому чітко визначено всі її завдання.

 5. У гімназії затверджено документ під назвою «Кодекс безпечного освітнього середовища Кам’янської гімназії », який затверджено рішенням педагогічної ради 11.06.2020 протокол № 8.

 

Гімназія здійснює нагляд за своїми працівниками для запобігання випадкам насильства проти дітей.

1. Прийняття на роботу нових працівників із перевіркою їх біографічних даних, характеристик і придатності для роботи з дітьми.

2. У випадках, коли виникають підозри щодо можливих загроз безпеці дітей або застосування насильства проти дітей працівниками гімназії, у гімназії завжди дотримуються вимог, зазначених у антибулінгової політики.

Гімназія проводить навчання своїх працівників з питань захисту дітей від насильства та надання їм допомоги в небезпечних ситуаціях.

 1. Усі працівники гімназії, включно із практикантами, ознайомлені з антибулінговою політикою.
 2. Усі працівники гімназії знають, як розпізнати чинники ризику й ознаки насильства проти дітей, а також правові аспекти захисту дітей (обов’язковість втручання для залучення правоохоронної системи).
 3. Щонайменше один учитель або класний керівник гімназії пройшов навчання з методів та інструментів, які використовуються для навчання дітей захисту від насильства та зловживань (також при використанні Інтернету), має плани відповідних занять і навчальні матеріали для дітей.
 4. Класні керівники пройшли інструктаж з питань запобігання випадкам знущань над однолітками серед дітей і реагування на них.
 5. Працівники гімназії мають доступ до інформації про можливість отримання допомоги у випадках, коли підозрюється застосування насильства проти дітей, разом із контактними даними місцевих установ, які працюють в області захисту дітей і надають допомогу в надзвичайних ситуаціях (поліція, суд із сімейних питань, кризовий центр, центр соціальних послуг, медичні центри).

Гімназія проводить навчання батьків з питань виховання без застосування насильства та захисту дітей від насильства.

Виконання вимог  означає:

 1. На  вебсайті гімназії   для батьків є вся необхідна інформація з таких питань:
 • виховання дітей без застосування насильства;
 • захист дітей від насильства та зловживань, загрози для дітей у мережі Інтернет;
 • можливості для вдосконалення навичок виховання;
 • контактні дані установ, які надають допомогу в складних ситуаціях.

2. Усі батьки ознайомилися  з антибулінговою політикою. 

Показники виконання вимог стандарту:

 • кількість батьків, ознайомлених з антібулінговою політикою

У гімназії дітей навчають, які права вони мають і як вони можуть захистити себе від насильства.

 1. У гімназіі на годинах спілкування організовано заняття для дітей з питань прав дитини та захисту від насильства і зловживань (також у мережі Інтернет).
 2. Діти знають, до кого вони мають звертатися за порадами та допомогою у випадках насильства і зловживань.
 3. У гімназії є електронні навчальні матеріали для дітей (книги, брошури, листівки) з питань прав дитини, захисту від ризиків насильства та зловживань, правил безпечної поведінки в мережі Інтернет.
 4. Діти мають доступ до інформації про права дитини та можливості отримання допомоги в складних ситуаціях, зокрема про безкоштовні гарячі лінії для дітей і молоді на сайті гімназії.

Гімназія проводить моніторинг своєї діяльності та регулярно перевіряє її на відповідність прийнятим стандартам захисту дітей.

 1. Прийняті правила та процедури для захисту дітей переглядаються щонайменше один раз на рік.
 2. У рамках проведення контролю за дотриманням правил і процедур для захисту дітей у гімназії проводяться консультації з дітьми та їхніми батьками (опікунами).
 3. Щорічно готується внутрішній звіт про виконання в гімназії антибулінгової політики.

Заключні положення

 1. Кодекс БОС   гімназії стає чинним в день його оприлюднення.
 2. Оприлюднення документа має відбутися таким чином, щоб він був доступний усім працівникам гімназії,   через його розміщення на сайті гімназії .

 

Конвенція про права дитини

У Конвенції про права дитини (КПД), яку Україна ратифікувала у 1991 році, зазначено, що діти повинні бути захищені від насильства, відсутності піклування, брутального поводження та експлуатації (ООН, 1989). Ці терміни розуміють як такі, що охоплюють захист від багатьох конкретних загроз, як-от дитяча праця, торгівля дітьми, катування, тілесні покарання, цькування, сексуальні домагання, сексуальні наруги та сексуальна експлуатація, вербування до збройних сил, збройні напади і стихійні лиха

 

 

Закон України «Про охорону дитинства»

У свою чергу, питання запобігання та виявлення випадків жорстокого поводження з дітьми регулюється Законом України «Про охорону дитинства», де статтею 10 визначено, що кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності. Дисципліна і порядок у сім’ї, навчальних та інших дитячих закладах мають забезпечуватися на принципах, що ґрунтуються на взаємоповазі, справедливості та виключають приниження честі і гідності дитини

Закон України «Про освіту»

Зокрема стаття 53, визначає право здобувачів освіти на захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

Зокрема, вказаним нормативно-правовим актом внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про освіту", які направлені на удосконалення у сфері протидії булінгу.

Лист МОН України 29.01.2019 №1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти, педагогічних працівників щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

Лист МОН України від 07.08.2018 №1/9-486 "Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини"

Корисні посилання:

Тип ресурсу Назва/ посилання Організатор/автор Адресат Тематика

Сайт stopbullying.com.ua UNICEF учні, вчителі, батьки Психологічне та фізичне насилля серед дітей шкільного віку, його види і поради батькам, педагогам та дітям як діяти у складних ситуаціях

Посібники/дослідження Булінг - ми всі можемо Міністерство освіти батьки учнів початко- природа булінгу, його види,

допомогти це зупинити Онтаріо вої освіти , базової та поради школам щодо

середньої освіти "стратегії безпечної школи"

Не смійся з мене

Програма "Повага дією"

педагогічні працівники

посібник для вчителя із формування атмосфери уваги, співчуття і співпраці у класі

Не смійся з мене:просвітницько-профілактична програма тренінгових занять

Програма «Повага дією»

вчителі, психологи, соціальні педагоги

поради практичним психологам та соціальним педагогам щодо профілактики та корекції нетолерантної, агресивної, насильницької поведінки, створення атмосфери уваги, співчуття і співпраці у дитячому колективі

Стоп шкільний терор. Як зупинити дитяче насилля

Український інститут дослідження екстремізму

вчителі, психологи, соціальні педагоги

особливості булінгу в шкільному віці, профілактика та протистояння булінгу

Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення

 

Національна академія педагогічних наук України

Український науково-методичний центр практичної

психології і соціальної роботи

Національна поліція України

ГО «Ла Страда–Україна»

Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ)

вчителі, психологи

методичні рекомендації щодо профілактики суїцидальної поведінки серед дітей

Корекційно-розвиткова програмаформування стійкості до стресуу дітей дошкільного віку та школярів«БЕЗПЕЧНИЙ ПРОСТІР

НаУКМА,

Український навчально-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

НАПН УКРАЇНИ

вчителі, психологи, соціальні педагоги

програмапідвищення стійкості до переживання наслідків стресу дошкільнятами і школярами після психотравматичних подій

Розбудома миру. Профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації: соціально-педагогічний аспект

 

Національна академія педагогічних наук України

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

Громадська організація «Ла Страда – Україна»

вчителі, практичні психологи

практичні

поради із профілактики та вирішення конфліктів мирним шляхом і запровадження медіації та відновних

практик у навчальному закладі.

Навчіть дитину захищатися

Всеукраїнська благодійна організація «Український фонд «Благополуччя дітей»

вихователі, вчителі початкових класів, психологи, батьки

аналіз проблеми сексуального насильства щодо дітей, застосування сучасних інтерактивних методів та підходів як складової частини загального виховного процесу

Концепція школи, дружньої до дитини

Інститут проблем виховання НАПН України

учні, вчителі, батьки

формування освітнього середовища, зважаючи на інноваційні вимоги до його розвитку, запити особистості та потреби суспільства, держави, а також шляхи і засоби створення Школи, дружньої до дитини, у теоретико-методологічній, технологічній та організаційній площинах

Формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу

Інститут проблем виховання НАПН України

вчителі

теоретико-методологічні засади ство-

рення превентивного виховного середовища закладу загальної середньої освіти

Міжсекторальна взаємодія в умовах превентивного виховного середовища

Інститут проблем виховання НАПН України

вчителі

теоретичні та методичні основи міжсек-

торальної взаємодії в освіті

Управління гнівом

Проект «Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні»

вчителі, психологи, соціальні педагоги

поради практичним психологам та соціальним педагогам щодо роботи з підлітками групи ризику, в яких спостерігається схильність до розвитку

проблемної поведінки

Будуємо майбутнє разом: програма профілактики конфліктів та правопорушень серед учнівської молоді

UNICEF,

Всеукраїнський громадський центр «Волонтер»

вчителі, психологи, соціальні працівники

програма спрямована на

формування

належного рівня усвідомленості підлітками, молодими людьми власної

ціннісної сфери, розуміння та прийняття цінн

остей іншої людини, почуття

відповідальності за власне життя

Програма тренінгових занять «Організація роботи з розв’язання проблем насильства в школі»

Редакційна група: Алєксєєнко М.К., Дендебера М.П, Соловйова О. Д.

діти, батьки та педагоги

Попередження насильства щодо дітей в школі

Програма тренінгових занять «СТОП-Булінг»

Укладачі: Кацалап В.В., Савкова І.О.

Для учнів 5-11 класів

орієнтована на профілактику та корекцію проявів некерованої агресивності та насилля в шкільному середовищі

Комплексна програма соціально-психологічного тренінгу «Нове покоління»

Укладач: Гончарова-Чагор А.О.

Для учнів 5-11 класів

орієнтована на профілактику та корекцію проявів некерованої агресивності та насилля в шкільному середовищі

КІБЕР-БУЛІНГ АБО АГРЕСІЯ В ІНТЕРНЕТІ: СПОСОБИ РОЗПІЗНАННЯ І ЗАХИСТ ДИТИНИ

Найдьонова Л.А.

Методисти, вчителі, психологи, соціальні педагоги

Методичні рекомендації

Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі

Всеукраїнська громадська організація «Жіночий консорціум України»

вчителі, психологи, соціальні педагоги

методичні рекомендації щодо попередження насильства над дітьми

Статті/корисні посилання

Булінг у школі: в небезпеці педагог

Ольга Кляпець, старший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидат психологічних наук

вчителі, батьки

шкільне насилля у ставленні учнів до педагогів

Булінг у школі: чому діти цькують дітей і що з цим робити

Олена Ратінська, дитячий психолог, гештальт-терапевт, голова відділення дитячої психології Київського Гештальт Університету

вчителі, батьки

насильство серед дітей у школі

Цькування вчителів в українських школах

Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму

вчителі

шкільне насилля у ставленні учнів до педагогів

Проблема булінгу очима підлітка

Спецпроект "Безпечна школа"

учні

насильство серед дітей у школі , його причина і поради підліткам

Як виявити жертву цькування у школі. Алгоритм для батьків

Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму, спецпроект "Безпечна школа"

батьки

причини насильства серед дітей у школі

Stop-булінг. Три проблеми батьків, які впливають на дитячу агресію

Микола Кулеба, Уповноважений президента з прав дитини, спецпроект "Безпечна школа"

батьки

насильство серед дітей у школі та проблеми в поведінці батьків, які впливають на породження дитячої жорстокості та агресії

Безпечна школа. Маски булінгу

Юлія Ларіна, дитячий психолог, спецпроект "Безпечна школа"

вчителі, батьки

причини булінгу і поради батькам, як допомогти дитині

Коли вашу дитину цькують

Ольга Адажій, дитячий психолог Федерації Крав-мага Україна, спецпроект "Безпечна школа"

батьки

основні види шкільного булінгу та як йому протидіяти

 

Булінг, або шкільне цькування: налякати поліцією не вдасться, що ж робити?

Ольга Комарова, Радіо Свобода

вчителі, батьки

булінг у школі та протидія йому

Шкільне цькування, або булінг: вступ до теми

Марія Кириленко, Києво-Святошинський центр соціально-психологічної реабілітації населення

вчителі, батьки

причини виникнення насильства серед дітей у школі

Як подолати булінг, на думку молоді

Проект U-report від UNICEF

діти, учні

думка молоді щодо того, як подолати насилля у школах

Методичні рекомендації для практичних психологів і соціальних педагогів щодо профілактики насильницьких та агресивних форм поведінки серед учнівської та студентської молоді

Листа КЗ «КОІППО"

педагоги, учні

щодо профілактики насильницьких та агресивних форм поведінки серед учнівської та студентської молоді

1 спосіб покінчити з булінгом і знущанням в школах!

Гленнон Дойл

вчителі

поради як успішно боротися з цькуванням серед школярів

Булінг (цькування) у школах: як допомогти потерпілому, агресору та запобігти булінгу

Varta1

вчителі, школярі

поради як успішно боротися з цькуванням серед школярів

Профілактика та подолання булінгу у закладах освіти

Емілія Воронцова, практичний психолог, науковий співробітник ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

вчителі, психологи, соціальні педагоги

причини виникнення булінгу, вплив цього явища на окрему особистість і учнівський колектив в цілому, практичні методи виявлення постраждалих та булерів, методами профілактики і втручання

Соціальні проекти

Проект "Стоп шкільний терор" ("Безпечна школа")

Український інститут дослідження екстремізму, Управління ювенальної превенції Національної поліції, Інформаційне агентство «Главком» за підтримки Уповноваженого президента України з прав дитини

вчителі, батьки, учні

матеріали, дослідження про булінг в школах, поради закладів загальної середньої освіти, вчителям, батькам та учням

Проект "Не смійся з мене"

Антибулінгова програма

Operation Respect Ukraine

Програма "Повага Дією” (Operation Respect)

вчителі,психологи, соціальні педагоги

освітній ресурс, який допоможе у створенні безпечного та шанобливого середовища, в якому розвиток дитини може проходити без знущань, цькувань та насилля

Проект "Маю право бути собою"

Управління ювенальної превенції Департаменту превентивної діяльності Нацполіції разом із Українським інститутом дослідження екстремізму

учні

Про проект ювенальної поліції із протидії та попередження фізичного та морального насилля у школі

Кампанія "Викресли буллінг"

UNICEF, агентство Smartica/Skykillers

учні, батьки, вчителі

булінг і шляхи формування безпечного середовища (в рамках проекту для інформування дітей та батьків про булінг було створено сайт stopbullying.com.ua)

Тренінги/семінари (інші заходи)

онлайн-курс "Недискримінаційний підхід у навчанні"

ГО "Студена"

вчителі початкової школи

протидія булінгу в початковій школі

Тренінг/прес-конференція "Стоп булінг"

Благодійний фонд «Kiddo» спільно з психологом Вікторією Любаревич-Тороховою

учні, батьки, вчителі

насилля серед учнів у школі і шляхи вирішення ситуації

Зустріч Ніка Вуйчича з українськими школярами та вчителями "Безпечна школа"

за підтримки Міністерства освіти і науки України, КМДА, телеканалу 1+1 та "Надія"

учні, вчителі, психологи, соціальні педагоги, батьки

булінг у школах та протидія йому

Відео матеріали

Зупиніть булінг!

UNICEF

батьки

підготовка дитини до школи

Як зупинити булінг: поради для батьків

UNICEF

батьки

поради для батьків

Як захистити дитину від булінгу

Проект «Стоп шкільний терор» («Безпечна школа»)

батьки

булінг, прояви та протидія йому

Як ефективно боротися із булінгом у школі

Проект «Стоп шкільний терор» («Безпечна школа»)

батьки

булінг у школі, причини та протидія йому

Медіація - крок до примирення

проект посольства Векої Британії в Україні

школа

як вирішувати конфлікти з допомогою меціації

Інші корисні матеріали

Досвід Швеції у протидії булінгу

Уповноважений з питань учнів та студентів Швеції

учні, батьки

захист прав учнів, які піддаються булінгу

 

Приєднані документи
Переглядів: 686
Дата публікації: 09:43 11.06.2020
Директор

Войлокова Вікторія Миколаївна

Анонс подій
Подій не заплановано
Публічна інформація + Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти (ст.30 Закону України "Про освіту")
СтатутОргани управління Кам’янською гімназієюКадровий склад гімназіїОсвітні програмиТериторія обслуговуванняМережа учнів 2020/2021 навчальний рікМова освітнього процесуВакансіїМатеріально-технічна база навчального закладуМоніторинг якості освітиРічний, робочий та перспективний план роботиУмови доступності закладу освіти для людей з особливими освітніми потребамиДодаткові освітні послугиРозклад уроківЗНО-2021 (ОСНОВНЕ)Антибулінгова політикаНормативно-правова база доступу до публічної інформаціїНоменклатура справВиписка з Єдиного державного реєструФінансова звітністьВибір та замовлення підручниківАтестація Кам’янського закладу освітиШтатний розписЗвернення громадянЗвіти директораКнижковий фондНавчально-методична роботаНакази з основної діяльностіНаявність вільних місцьПорядок зарахування, відрахування та переведення учнівПротоколиУмови для осіб з особливими освітніми потребамиФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬПробне ЗНО-2021
ЗНО-2021
Інформація для випускників
Пошук